ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όροι Χρήσης & Πώλησης.

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων χρήσης από τον χρήστη, οι οποίοι είναι μονίμως προσβάσιμοι στο χρήστη, καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας μας.

Όροι Click & Collect

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια Click & Collect shopping στη σελίδα Όροι Click & Collect.

Διαθεσιμότητα Ιστοσελίδας

Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Μπορεί ωστόσο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει τη λειτουργία της, προσωρινά ή οριστικά ή να μεταβάλει το περιεχόμενό της. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε για τυχόν εκκρεμότητες με τη διεύθυνση της Εταιρείας μας Ορσαλία Παρθένη Μ.Ε.Π.Ε. Βιοτεχνία Ετοίμων Ενδυμάτων (Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 84799602000), Καποδιστρίου 185 Μοσχάτο ΤΚ 18 345, T: 210 2713888, F: 210 2713844, E: [email protected].

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

H εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενό της να περιλαμβάνει πλήρεις, έγκυρες, ακριβείς και σαφείς πληροφορίες. Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει κατά την ελεύθερη κρίση και βούλησή του. Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ο χρήστης να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη.

Εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε και να σημειώσετε ότι αποδέχεσθε τους όρους χρήσης, τους οποίους καλείσθε να διαβάσετε και στους οποίους έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Καλείσθε επίσης να διαβάσετε τους όρους πώλησης και, εφόσον βεβαίως συμφωνείτε, να σημειώσετε ότι λάβατε γνώση αυτών και τους αποδέχεσθε, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε πληρωμή.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την νομιμότητα και εγκυρότητα άλλων Ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή από τις οποίες παραπέμπεστε σε αυτή, μέσω συνδέσμων (links) ή banners.

Προστασία Ανηλίκων

Ανήλικοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας. Η εταιρεία μας ωστόσο δεν δύνανται να ελέγξει την πρόσβαση ανηλίκων σε αυτήν, γι’ αυτό και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση της από αυτούς.

Δικαίωμα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η Ιστοσελίδα όσο και το Λογισμικό και το Περιεχόμενό της αποτελούν αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, εφαρμόζονται δε πλήρως οι προστατευτικοί κανόνες του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας περιλαμβάνονται ενδεικτικά, εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες, εικόνες, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια και υποδείγματα, γραφικά, λογισμικό, ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά κάθε χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμησή τους, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη άδεια της Εταιρείας μας, καθώς και κάθε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Το ίδιο ισχύει για τα δικαιώματα τρίτων που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας.

Ειδικότερα, τα προϊόντα που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα μας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και επίσης προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Διανέμονται αποκλειστικά από την Ιστοσελίδα μας και εξουσιοδοτημένα καταστήματά μας προς ιδιώτες, δηλαδή προς το καταναλωτικό κοινό και απαγορεύεται η διανομή ή πώλησή τους από τρίτους.

Εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας από τους πελάτες δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση εκχώρηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας επί του περιεχομένου και της ιστοσελίδας, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως άδεια χρήσης των σημάτων, διακριτικών και λογοτύπων της, καθώς και των σχεδίων, δημιουργιών και λοιπών εν γένει δικαιωμάτων της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

O χρήστης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και προβάλλει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική του χρήση.

Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν, επεξεργάζονται, τροποποιούν, παραποιούν, αλλοιώνουν, διανέμουν, μεταπωλούν, μεταβιβάζουν, εκμισθώνουν, μεταφέρουν, φορτώνουν, αντιγράφουν ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαράγουν, αναμεταδίδουν ή αναδημοσιεύουν, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αντίγραφα του περιεχομένου που παρέχεται σε αυτούς ή που εμφανίζεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, ούτε επιτρέπεται να δημιουργούν παράγωγη εργασία ή να χρησιμοποιούν αυτό το περιεχόμενο σε σύνδεση με οποιαδήποτε εταιρεία ή εμπορική επιχείρηση ούτε να παραπλανούν, με οποιονδήποτε τρόπο, το κοινό σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Ειδικότερα, δημιουργία σύνδεσης (link) είναι δυνατή μόνο με την αρχική μας σελίδα (homepage) και μόνον εφόσον γίνεται με νόμιμο τρόπο, δεν θίγει την φήμη και υπόληψη της Εταιρείας μας, δεν επιδιώκεται να αποκοιμηθεί ωφέλεια από αυτήν και δεν γίνεται με τρόπο που να υπονοεί οποιαδήποτε μορφής σχέση, συνεργασία ή έγκρισή μας ή που να προκαλεί σύγχυση στο κοινό ως προς τον πραγματικό φορέα της Ιστοσελίδας και την προέλευση των Προϊόντων από την Εταιρείας μας. Απαγορεύεται η δημιουργία link από Ιστοσελίδα που δεν σας ανήκει. Η Εταιρεία μας διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια δημιουργίας συνδέσεων, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Ευθύνη Εταιρείας από τη Λειτουργία της Ιστοσελίδας

Η Εταιρεία διαθέτει στο ευρύ κοινό την Ιστοσελίδα της, καλώντας το να μην την επισκέπτεται αν δεν εμπιστεύεται τη λειτουργία ή το περιεχόμενό της.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς.

Οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στους χρήστες, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση της Ιστοσελίδας δεν γεννά αστική ή ποινική ευθύνη της εταιρείας μας, εκπροσώπων ή προστηθέντων αυτής.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται ούτε στην περίπτωση που ο πελάτης θεωρεί το περιεχόμενό της υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή βλάσφημο.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, και να απέχουν από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική συμπεριφορά.

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να απέχει από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, να μην εμποδίζει τη χρήση της από άλλους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να βλάψουν την Ιστοσελίδα και την ομαλή λειτουργία της.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης, αλλά και λήψης κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου, όπως η απαγόρευση πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της.

Πολιτική χρήσης Cookies

Η επιχείρησή μας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Τι είναι τα Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Πληροφορίες σχετικά με τα Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Παροχή Συγκατάθεσης για την αποδοχή Cookies

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας μας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες προκειμένου να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες ενέργειες.

Όροι και Προϋποθέσεις Newsletters

1. Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Parthenis news απλά καταχωρώντας το e-mail σας. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική. Με την εγγραφή στο Parthenis news οι πελάτες του brand ενημερώνονται για αποκλειστικές προσφορές καθώς και τα τελευταία νέα. Μετά την εγγραφή, ο χρήστης λαμβάνει e-mail επιβεβαίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του, αρκεί να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο [email protected]

2. Προστασία

Με την εγγραφή του στο Parthenis news, ο χρήστης συμφωνεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό και νέα που αφορούν τo brand Parthenis στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρεί. To orsalia-parthenis.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε, σύμφωνα με την πολιτική μας για την «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Όροι Πώλησης

Τιμές

Οι τιμές που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο είναι ενημερωμένες με βάση την πολιτική της Εταιρείας που ισχύει σε όλα τα καταστήματα λιανικής Parthenis και οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων ισχύουν οι μειωμένες τιμές, όπως αυτές εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας. Προϊόντα σε προσφορά εμφανίζονται ρητά ως προσφορές. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να προβαίνει σε αποκλειστικές προσφορές ή να διαθέτει προϊόντα που δεν θα είναι διαθέσιμα στα υπόλοιπα καταστήματα.

Οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι σε Ευρώ και ισχύουν για όλο τον κόσμο. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση που ο συντελεστής ΦΠΑ αναπροσαρμοσθεί πριν την αποδοχή/ επιβεβαίωση της παραγγελίας, σας, τότε εφαρμόζεται ο νέος συντελεστής ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι, τέλη ή δασμοί (πχ. εισαγωγών κλπ.), οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων και βαρύνουν εσάς τους ίδιους για την καταβολή τους.

Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων και θα υπολογίζονται με βάση τους συντελεστές που ορίζονται παρακάτω, στην ενότητα «Αποστολή και Παράδοση».

Εγγραφή Χρήστη

Η ανάγνωση της Ιστοσελίδας μας είναι ελεύθερη, υποκείμενη μόνο στους περιορισμούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο «προσωπικά δεδομένα».

Για την παραγγελία προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας, ο πελάτης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Ιστοσελίδα μας. Κατά την εγγραφή σας, σας ζητούνται τα βασικά σας στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς και υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο «προσωπικά δεδομένα». Κατά την εγγραφή σας ως χρήστη, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε συνθηματικό (Password) το οποίο είναι μοναδικό και μπορείτε να το αλλάξετε κατά τη βούλησή σας. Αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία μπορείτε να κάνετε, μόλις συνδεθείτε, μέσω του τμήματος «o λογαριασμός μου».

Ο χρήστης εγγυάται για την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων πληρωμής που δηλώνει κατά την εγγραφή του.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται με το όνομά του και τον κωδικό του μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε από τον ίδιο είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Είναι δική σας ευθύνη να κρατήσετε το όνομα του χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας ασφαλή. Δεν θα πρέπει να αποκαλύψετε ή να μεταφέρετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως, εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη χρήση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας.

Περιγραφές και Πληροφορίες Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η απεικόνιση των χρωμάτων των προϊόντων να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη. Ωστόσο, λόγω των διαφορών στις οθόνες και τους τύπους των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι το χρώμα του βλέπετε στην οθόνη σας αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το πραγματικό χρώμα του προϊόντος.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα σχέδια, φωτογραφίες ή εικόνες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα να δίνουν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική αναπαράσταση των προϊόντων μας. Ωστόσο είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις των φυσικών προϊόντων ως προς το χρώμα ή την απόχρωση, την αναμενόμενη υφή, την εφαρμογή. Το κατάστημά μας δεν προσφέρει δείγματα για δοκιμή. Ειδικότερα για το μέγεθος, σας συνιστούμε έντονα να συμβουλεύεστε τον οδηγό μεγεθών και να μην αγοράζετε «κατά προσέγγιση».

Τρόπος Παραγγελίας

Για την παραγγελία προϊόντων, ο πελάτης τοποθετεί τα προϊόντα της αρεσκείας του, στην ποσότητα που επιθυμεί, στο καλάθι αγορών. Μετά την επιλογή και επιβεβαίωση του τρόπου πληρωμής, η παραγγελία ολοκληρώνεται. Η τοποθέτηση αυτή της παραγγελίας αποτελεί πρόταση προς την Εταιρεία μας για την αγορά του προϊόντος/ προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι αγορών, όπως αυτά έχουν επιλεγεί από τον πελάτη. Παρακαλούμε να σημειώσετε, ότι η προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών δεν αποτελεί δέσμευση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία μπορούν εν τω μεταξύ να αγορασθούν από άλλους πελάτες.

Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας των προϊόντων και της αποδοχής / επιβεβαίωσής τους από την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικτικό – επιβεβαίωση της παραγγελίας στον πελάτη, το οποίο επέχει θέση αποδοχής της πρότασης, οπότε και καταρτίζεται η σύμβαση της πώλησης. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι (διαθεσιμότητα είδους, τραπεζικοί έλεγχοι κλπ.) και, μόλις είμαστε έτοιμοι για την αποστολή της παραγγελίας, γίνεται η χρέωση του πελάτη, ο οποίος ενημερώνεται σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την εκτέλεση της παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό παραγγελίας τον οποίο χρησιμοποιεί κατά την επικοινωνία με την Εταιρεία μας σχετικά με την παραγγελία του. Επίσης ο πελάτης ενημερώνεται για τον αριθμό φορτωτικής (order tracking number) για την παρακολούθηση της παράδοσης της παραγγελίας του.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος απευθύνεται μόνο σε ιδιώτες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει οποτεδήποτε τον αριθμό τεμαχίων από πολλαπλές ποσότητες ενός είδους.

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση ειδών που έχουν αγοραστεί από οποιοδήποτε κατάστημα Parthenis, συμπεριλαμβανομένων των ειδών που αγοράσθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα Parthenis e-shop.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Updating…
  • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
Newsletter popup EL
Newsletter popup EL
ΕΣΠΑ Banner