Όροι Χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων χρήσης από τον χρήστη, οι οποίοι είναι μονίμως προσβάσιμοι στο χρήστη, καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας μας.

Διαθεσιμότητα Ιστοσελίδας

Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Μπορεί ωστόσο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει τη λειτουργία της, προσωρινά ή οριστικά ή να μεταβάλει το περιεχόμενό της. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε για τυχόν εκκρεμότητες με τη διεύθυνση της Εταιρείας μας Ορσαλία Παρθένη Μ.Ε.Π.Ε. Βιοτεχνία Ετοίμων Ενδυμάτων, Καποδιστρίου 185 Μοσχάτο ΤΚ 18 345, T: 0030 210 2713888, F: 0030 210 2713844, E: [email protected]. Η εταιρία Ορσαλια Παρθένη M.Ε.Π.Ε. εχει αριθμό Μητρώου Προμηθευτών: 501/2010.

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

H εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενό της να περιλαμβάνει πλήρεις, έγκυρες, ακριβείς και σαφείς πληροφορίες. Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει κατά την ελεύθερη κρίση και βούλησή του. Σε καμμία περίπτωση δεν υποχρεούται ο χρήστης να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη.

Εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε και να σημειώσετε ότι αποδέχεσθε τους όρους χρήσης, τους οποίους καλείσθε να διαβάσετε και στους οποίους έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Καλείσθε επίσης να διαβάσετε τους όρους πώλησης και, εφόσον βεβαίως συμφωνείτε, να σημειώσετε ότι λάβατε γνώση αυτών και τους αποδέχεσθε, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε πληρωμή.  

Η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμμία ευθύνη για την νομιμότητα και εγκυρότητα άλλων Ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή από τις οποίες παραμπέμπεστε σε αυτή,  μέσω συνδέσμων (links) ή banners.

Προστασία Ανηλίκων

Ανήλικοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας. Η εταιρεία μας ωστόσο δεν δύνανται να ελέγξει την πρόσβαση ανηλίκων σε αυτήν, γι’ αυτό και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση της από αυτούς.

Δικαίωμα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η Ιστοσελίδα όσο και το Λογισμικό και το Περιεχόμενό της αποτελούν αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, εφαρμόζονται δε πλήρως οι προστατευτικοί κανόνες του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας περιλαμβάνονται ενδεικτικά, εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες, εικόνες, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια και υποδείγματα, γραφικά, λογισμικό, ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά κάθε χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμησή τους, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη άδεια της Εταιρείας μας, καθώς και κάθε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Το ίδιο ισχύει για τα δικαιώματα τρίτων που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας.

Ειδικότερα, τα προϊόντα που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα μας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και επίσης προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Διανέμονται αποκλειστικά από την Ιστοσελίδα μας και εξουσιοδοτημένα καταστήματά μας προς ιδιώτες, δηλαδή προς το καταναλωτικό κοινό και απαγορεύεται η διανομή ή πώλησή τους από τρίτους.

Εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας από τους πελάτες δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση εκχώρηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας επί του περιεχομένου και της ιστοσελίδας, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως άδεια χρήσης των σημάτων, διακριτικών και λογοτύπων της, καθώς και των σχεδίων, δημιουργιών και λοιπών εν γένει δικαιωμάτων της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

O χρήστης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και προβάλλει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική του χρήση.

Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν, επεξεργάζονται, τροποποιούν, παραποιούν, αλλοιώνουν, διανέμουν, μεταπωλούν, μεταβιβάζουν, εκμισθώνουν, μεταφέρουν, φορτώνουν, αντιγράφουν ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαράγουν, αναμεταδίδουν ή αναδημοσιεύουν, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αντίγραφα του περιεχομένου που παρέχεται σε αυτούς ή που εμφανίζεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, ούτε επιτρέπεται να δημιουργούν παράγωγη εργασία ή να χρησιμοποιούν αυτό το περιεχόμενο σε σύνδεση με οποιαδήποτε εταιρεία ή εμπορική επιχείρηση ούτε να παραπλανούν, με οποιονδήποτε τρόπο, το κοινό σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Ειδικότερα, δημιουργία σύνδεσης (link) είναι δυνατή μόνο με την αρχική μας σελίδα (homepage) και μόνον εφόσον γίνεται με νόμιμο τρόπο, δεν θίγει την φήμη και υπόληψη της Εταιρείας μας, δεν επιδιώκεται να αποκομισθεί ωφέλεια από αυτήν και δεν γίνεται με τρόπο που να υπονοεί οποιαδήποτε μορφής σχέση,  συνεργασία ή έγκρισή μας ή που να προκαλεί σύγχυση στο κοινό ως προς τον πραγματικό φορέα της Ιστοσελίδας και την προέλευση των Προϊόντων από την Εταιρείας μας. Απαγορεύεται η δημιουργία link από Ιστοσελίδα που δεν σας ανήκει. Η Εταιρεία μας διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια δημιουργίας συνδέσεων, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Ευθύνη Εταιρείας από τη Λειτουργία της Ιστοσελίδας

Η Εταιρεία διαθέτει στο ευρύ κοινό την Ιστοσελίδα της, καλώντας το να μην την επισκέπτεται αν δεν εμπιστεύεται τη λειτουργία ή το περιεχόμενό της.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς.

Οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στους χρήστες, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση της Ιστοσελίδας δεν γεννά αστική ή ποινική ευθύνη της εταιρείας μας, εκπροσώπων ή προστηθέντων αυτής.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται ούτε στην περίπτωση που ο πελάτης θεωρεί το περιεχόμενό της υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή βλάσφημο.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, και να απέχουν από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική συμπεριφορά.

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να απέχει από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, να μην εμποδίζει τη χρήση της από άλλους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να βλάψουν την Ιστοσελίδα και την ομαλή λειτουργία της.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης, αλλά και λήψης κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου, όπως η απαγόρευση πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της.

Προσωπικά Δεδομένα

GDPR: Προσωπικά Δεδομένα – Προστασία – Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Για να επιτευχθεί η εξυπηρέτησή σας μέσω του e-shop«Parthenis» απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας σε εμάς κάποιων προσωπικών σας στοιχείων που αφορούν στην διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Για την παραγγελία προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την πλήρη διεύθυνσή σας, τον αριθμό του κινητού και του σταθερού σας τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).  Εάν επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου θα χρειαστεί να μας ενημερώσετε για την επωνυμία, για τη δραστηριότητα, το ΑΦΜ και την Δ.Ο.Υ

Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση σε εμάς των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας (όπως ενδεικτικά,  παραλαβή και αποστολή της παραγγελίας, επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος).

Το «Parthenis», συμμορφούμενο με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 της 2ηςΑπριλίου 2016 (GDPR), εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας και για κανέναν άλλο σκοπό. Επίσης,  εγγυάται ότι δεν πρόκειται να κοινοποιήσει, διαβιβάσει, κοινολογήσει ή καταστήσει διαθέσιμα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος τα προσωπικά σας στοιχεία και ότι εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιτάσσει η φορολογική νομοθεσία. Στη συνέχεια θα διαγράφονται στο τέλος κάθε έτους μέσα στο οποίο ολοκληρώθηκε η υποχρεωτική από το Νόμο, περίοδος διατήρησής τους.

Επιπλέον, αναφορικά με τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης περιόδου.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.
  • Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, οφείλουμε να σας απαντήσουμε εντός 1 μηνός.

Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων.

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αποκλειστικά η Εταιρεία μας Ορσαλία Παρθένη Μ.Ε.Π.Ε. Βιοτεχνία Ετοίμων Ενδυμάτων, Καποδιστρίου 185 Μοσχάτο ΤΚ 18 345, T: 0030 210 2713888, F: 0030 210 2713844, E: [email protected]. Η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για λειτουργικούς, μηχανογραφικούς, στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Αποστολή ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού ή newsletter με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να γίνει από την εταιρεία μας στα πλαίσια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μόνο για προϊόντα της Εταιρείας μας ή συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων. Εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιο υλικό, καλείσθε να το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε αυτήν την υπηρεσία. Η Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή πελατών της σε τρίτους, αλλά έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τους πελάτες της για προϊόντα τρίτων.

Τα cookies δεν ενέχουν κινδύνους για τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Εναπόκειται στο χρήστη να απενεργοποιήσει, αν το επιθυμεί, όλα ή συγκεκριμένα cookies και να διαγράψει τα υπάρχοντα από τον υπολογιστή του.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Ενημέρωση ..
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Join our newsletter for 10% OFF your first order

Marketing permissions EN

Almost finished... We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you.

Απόκτησε 10% ΕΚΠΤΩΣΗ με την εγγραφή σου στο newsletter μας

Marketing Permissions EL

Σχεδόν τελειώσαμε... Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης που θα λάβετε στο email σας.